Szukaj
Close this search box.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Zaufaj Położnej Anna Bulczak z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Robotnicza, nr 23, 81-180 Gdynia, zwana dalej Administratorem danych osobowych lub Poradnią
2. Poradnia wyznaczyła specjalistę ds. ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail kontakt@zaufajpoloznej.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO;
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;
c) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes Poradni, zgodnie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. Uzasadnionym interesem Poradni jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO);
d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Poradni (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO). Uzasadnionym interesem Poradni jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
e) w celu kierowania do Pani/Pana przez Poradnię treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO). Uzasadniony interes Poradni polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz partnerów biznesowych PGNiG OD podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO);
f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Poradni polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Poradni usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe;
c) operatorom pocztowym i kurierom;
d) bankom w zakresie realizacji płatności;
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Zaufaj Położnej Anna Bulczak. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firmę Zaufaj Położnej Anna Bulczak prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
10. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c i 3d przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, firma Zaufaj Położnej Anna Bulczak prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez firmę Zaufaj Położnej Anna Bulczak w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przy podpisaniu umowy jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Zaufaj Położnej Anna Bulczak dostępnych jest w treści Polityki prywatności dostępnej na stronie internetowej zaufajpoloznej.com

Zamierzasz nas opuścić tak szybko?

Zostaw nam swój adres mailowy, a może wkrótce otrzymasz jakiś specjalny, dedykowany kod zniżkowy tylko dla Ciebie ?