Szukaj
Close this search box.

Regulamin Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną „Porada laktacyjna online”

I.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 2. Serwis ZP – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zaufajpoloznej.pl.
 3. Serwis Clickmeeting – serwis internetowy dostępny pod adresem https://clickmeeting.com/pl.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która zawiera z Administratorem Umowę na Usługę.
 5. Usługa – świadczona przez Administratora usługa konsultacji, dotyczącej wybranej wcześniej kategorii, z położną poprzez wideorozmowę bądź rozmowę audio za pośrednictwem Serwisu Clckmeeting. Usługa jest usługą zdrowotną w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Administrator – usługodawca Usługi i administrator Serwisu ZP – Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaufaj Położonej Anna Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, w Gdyni, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca NIP: 9581672905.
 7. Pacjent – Użytkownik albo inna wskazana przez Użytkownika podczas zawierania Umowy na Usługę osoba fizyczna, na rzecz której Usługa będzie świadczona.
 8. Umowa na Usługę – zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ZP, umowa o świadczenie Usługi przez Administratora na rzecz Pacjenta.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. 12.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów na Usługę i korzystania z Usług. 1
 2. Zawarcie Umowy na Usługę następuje za pośrednictwem Serwisu ZP, natomiast wykonanie Usługi następuje za pośrednictwem Serwisu Clickmeeting, zgodnie z aktualnymi zasadami mającymi zastosowanie w Serwisie Clickmeeting.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a)minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystania z Usługi, b)zasady zawierania Umowy na Usługę sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, c)tryb postępowania reklamacyjnego, d)zasady polityki ochrony danych osobowych, e)zasady zmiany Regulaminu.
 4. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi są następujące: a)Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; b)Dostęp do poczty elektronicznej; c)Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11, d)zalecany jest dostęp do komputera lub tabletu i przeglądarki Chrome, a jeśli Użytkownik korzysta z telefonu to zalecana jest przeglądarka Chrome lub Safari.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu ZP oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 6. Informacje o Usługach podane w Serwisie ZP stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały dotyczące Usługi, publikowane w ramach Serwisu ZP nie muszą być pozbawione błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie ZP, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 8. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wycofywania, zmiany lub wprowadzania nowych rodzajów Usług. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora. Zmiany te nie mają wpływu na już zawarte Umowy na Usługi.

III. Procedura zawierania Umów na Usługi

 1. Zawarcie Umowy na Usługi nie wymaga posiadania konta w Serwisie ZP.
 2. W celu zawarcia Umowy na Usługę należy dokonać wyboru Usługi, która oznaczona jest jako „dostępna”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu. W szczególności wymagane jest uzupełnienie danych Pacjenta, jeżeli nie jest nim Użytkownik. 2
 3. Wybór Usług jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 4. W trakcie procedury zamawiania – do momentu naciśnięcia przycisku “zamawiam”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usług, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamawianej Usługi.
 6. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i oznaczonych przez Administratora jako wymagane.
 7. Chwilą zawarcia Umowy na Usługę jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez Administratora Usługi do realizacji.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Usługi może wymagaćwcześniejszego dostarczenia Administratorowi informacji dotyczącej Pacjenta w określonej przez Administratora formie (np. filmu z karmienia piersią). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze brak wysłania informacji w odpowiednim czasie przed terminem wykonania Usługi może uniemożliwić wykonanie Usługi.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia rezerwacji Usługi lub wyjaśnienia niejasności dotyczących formularza, o którym mowa w ust. 8 lub informacji, o których mowa w ust. 9. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora do odstąpienia od Umowy na Usługę.
IV. Ceny i metody płatności
  1. Ceny i metody płatności
  2. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierająwszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
  3. Umowa na Usługę opłacana jest wyłącznie z góry.
  4. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora formy płatności za zamawiane Usługi. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien kierować sięinformacjami dostarczonymi przez Administratora lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.
  5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży lub, na życzenie Użytkownika, faktura VAT, która przesyłane są Użytkownikowi wyłącznie na adres e-mail podany w Zamówieniu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
V. Świadczenie Usługi
 
 1. Świadczenie Usługi
 2. Usługa świadczona jest wyłącznie w terminie wskazanym w Umowie na Usługę i w sposób w Umowie na Usługę opisany.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z Usługi w terminie 24 godzin od chwili wysłania przez Administratora maila potwierdzającego realizację Usługi na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy na Usługę, z zastrzeżeniem ust. W takim przypadku Administrator zwraca Użytkownikowi wpłaconą opłatę za Usługę. W przypadku rezygnacji z Usługi po wskazanym w 3 zdaniu poprzednim terminie lub w przypadku nieskorzystania z Usługi, Administrator nie ma obowiązku zwrotu opłaty za Usługę. Z uwagi na okoliczność, że Usługa jest usługą zdrowotną w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, do Usługi nie majązastosowania przepisy tej Ustawy, w tym dotyczące prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 4. Przed terminem rozpoczęcia Usługi Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy na Usługę link umożliwiający skorzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu Clckmeeting.
 5. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Serwisu Clickmeeting, zgodnie z warunkami i regulaminem tego Serwisu. Przed skorzystaniem z Usługi Użytkownik może zostać poproszony o akceptację regulaminu, polityki prywatności lub podobnego dokumentu Serwisu Clickmeeting, jak równieżzostać poproszony o udostępnienie Serwisowi Clickmeeting dostępu do plików cookies, mikrofonu, kamery itp. Brak zgody na powyższe przez Użytkownika może uniemożliwić skorzystanie z Usługi przez Użytkownika, co Użytkownik potwierdza i na co wyraża zgodę zawierając Umowę na Usługę.
 6. Administrator nie jest administratorem Serwisu Clickmeeting i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania administratora tego serwisu, chyba że ponosi winę w wyborze, o której mowa w art. 429 Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku, jeżeli Usługa nie może zostać wykonana w terminie wynikającym z Umowy na Usługę z przyczyn leżących po stronie Administratora, Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem celem umówienia nowego terminy Usługi. W takim przypadku opłata wniesiona przez Użytkownika zostaje zaliczona na poczet Usługi w nowym terminie.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia Usługi, jeżeli brak taki wynika z przyczyn zawinionych przez Użytkownika lub Pacjenta, w szczególności:1)nieprzystosowania urządzeń do minimalnych wymagań technicznych do korzystania z Usługi, 2)nieprzekazania informacji, o których mowa w pkt III.8 lub III.9 powyżej lub przekazanie informacji nieprawidłowych, 3)niezaakceptowania wymogów korzystania z Serwisu Clickmeeting, o których mowa w pkt 4 powyżej, 4)niestosownego zachowania podczas świadczenia Usługi, w szczególności zachowania obraźliwego w stosunku do osoby świadczącej Usługę.
VI. Reklamacje
 1. Reklamacje
 2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usług należy kierować na adres: [kontakt@zaufajpoloznej.pl]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynęreklamacji.
 3. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych.

VII. Dane osobowe 4

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe Pacjentów przekazane Administratorowi w związku ze świadczeniem Usług, w tym dane dotyczące zdrowia Pacjenta, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia Usług.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności Usługi dostępna pod tym linkiem https://bit.ly/2Tiu67w . Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VIII. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [20.07.2021r].
 3. Administrator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu ZP, Serwisu Clickmeeting lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu ZP, z powiadomieniem o treści zmian.
 4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów na Usługęzawartych przed wejściem w życie danej zmiany. Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanychw związku z zawarciem i realizacją Umowy na Usługę jest Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaufaj Położonej Anna Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, w Gdyni, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca NIP: 9581672905, zwana dalej „Administratorem”.

2.Administrator uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu: •prawidłowego wykonania Umowy na Usługę – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1b RODO), •w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO), •w celu archiwizacyjnym – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest polepszenie jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO), •w celach marketingowych – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, •z uwagi na okoliczność, że przedmiotem umowy jest realizacja usług medycznych Administrator przetwarza również Państwa dane dotyczące zdrowia, podstawąprzetwarzania tych danych jest zapewnienie opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2h RODO); •w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit c RODO) w zakresie podatkowym i rachunkowym oraz przechowywania dokumentacji medycznej.

3.Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom: •Podmiot właściwy dla danego etapu realizacji Umowy na Usługę. Podmiotem tym może być firma współpracująca z Administratorem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji umowy, tj.: podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, a więc podmioty obsługujące system płatności elektronicznych, administratorowi Serwisu Clickmeeting, dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi Medycznej posiadające umowy z Administratorem, w szczególności osoby fizyczne lub prawne będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Administratora , •osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę. 6

4.U Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można siękontaktować pod adresem e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji. Pani/Pana dane osobowe przetwarzaćbędziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym usługa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Pani/Pana ostatniego kontaktu z nami.Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło sięświadczenie usług, zaś dane zawarte w dokumentacji medycznej przechowujemy w okresach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów regulujących te kwestie.

6.Ma Pani/Pan prawo: •dostępu do podanych w związku z umową danych i ich sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania, •do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych jej danychw ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych, •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 8.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania Umowy na Usługę. 9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Zamierzasz nas opuścić tak szybko?

Zostaw nam swój adres mailowy, a może wkrótce otrzymasz jakiś specjalny, dedykowany kod zniżkowy tylko dla Ciebie ?