Szukaj
Close this search box.

Regulamin Usługi „Webinarium, Archiwum Webinarium i Szkoły Rodzenia” 

 

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Usługa – usługa Webinarium, Archiwum Webinarium lub Szkoły Rodzenia.

 

 1. Webinarium – organizowane za pośrednictwem Serwisu wykłady on-line związane z tematyką poruszaną w ramach Serwisu

 

 1. Archiwum Webinarium – nagrania Webinarium dostępne do pobrania za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. Szkoła Rodzenia – organizowane za pośrednictwem Serwisu zajęcia  z zakresu szkoły rodzenia

 

 1. Serwis – serwis internetowy https://zaufajpoloznej.pl/.

 

 1. Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu dostępny pod adresem: https://zaufajpoloznej.pl/regulamin/

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu celem zawarcia Umowy Zakupu Usługi. 

 

 1. Uczestnik – Użytkownik, który zawarł Umowę Zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. Organizator – Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaufaj Położonej Anna Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, w Gdyni, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca NIP: 9581672905.

 

 1. Umowa Zakupu Usługi – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Usługa Webinarium, Archiwum Webinarium lub Szkoły Rodzenia.

 

 1. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi. 

 

 1. Usługa wykonywana jest przez Organizatora. 

 

 1. Zawarcie i realizacja Usługi odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi,

  2. tryb zawierania przez Użytkownika Umowy Zakupu Usługi,

  3. zasady wykonywania Usługi,

  4. tryb postępowania reklamacyjnego,

  5. zasady polityki ochrony danych osobowych,

  6. zasady zmiany Regulaminu.

 

 1. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi są tożsame z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi umożliwiającymi korzystanie z Serwisu zgodnie z aktualną treścią Regulaminu Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że do uczestnictwa w Webinarium i Szkole Rodzenia wymagany jest sprzęt wyposażony w działającą kamerę głośniki i mikrofon, umożliwiający wysyłanie i odbiór danych za pośrednictwem sieci Internet.

 

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w Serwisach oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

 

 1. Organizator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość zawierania Umów Zakupu Usługi w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania możliwości zawierania Umów Zakupu Usługi z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu z przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 

 1. Informacje o Usługach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Organizator nie zidentyfikował żadnych szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi.

 

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Usług 

 

 1. Każdy Użytkownik, korzystając z Usług zobowiązany jest w szczególności do:

 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 

 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Usług niezamówionej informacji handlowej,,

 3. korzystania z Usług w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Usług jedynie w zakresie własnego użytku,

 5. korzystania z Usług w sposób zgodny z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

 1. W przypadku naruszenia zasad opisanych w ust. 1 powyżej Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy Zakupu Usługi bez dodatkowego wezwania i/lub usunięcia Uczestnika z Webinarium lub Szkoły Rodzenia.IV. Zawieranie Umów Zakupu Usługi

 

 1. Zawarcie Umowy Zakupu Usługi  wymaga posiadania indywidualnego konta w Serwisie. 

 2. Umowa Zakupu Usługi może być zawarta przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, wyłącznie jeżeli Użytkownik jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. W celu zawarcia Umowy Zakup Usługi Użytkownik powinien:

 1. korzystając z odnośnika w Serwisie przejść na stronę internetową dotyczącą Usługi,

 2. wybrać odpowiednią funkcjonalność dotyczącą zawarcia Umowy Zakupu Usługi, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami,

 3. wybrać Usługę a spośród udostępnionych przez Organizatora,

 4. podać dane oznaczone jako niezbędne, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego,

 5. zaakceptować niniejszy Regulamin,

 6. dokonać zapłaty wynagrodzenia za Usługę zgodnie z ceną podaną w podsumowaniu zamówienia na Usługę.

 1. Celem dokonania zapłaty wynagrodzenia Użytkownik powinien dokonać płatności z góry korzystając z jednej z metod wskazanych jako dostępne w Serwisie. W przypadku wybrania niektórych metod płatności drogą elektroniczną wymagane może być akceptacja regulaminu operatora płatności. Chwilą dokonania zapłaty jest zaksięgowanie całości należnej kwoty na rachunku Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikami celem potwierdzenia danych Użytkowników lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z Usługą. W przypadku braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem lub w przypadku braku wyjaśnienia takich wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Zakupu Usługi, a w przypadku, jeżeli Umowa Zakupu Usługi została już zawarta do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Chwilą zawarcia Umowy Zakupu Usługi jest chwila wysłania przez Organizatora na wskazany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy Zakupu Usługi adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy Zakupu Usługi („Potwierdzenie Zawarcia Umowy”). 

 

V. Zasady wykonania Usług

 

 1. Webinarium i Szkoła Rodzenia

 

 1. Uczestnictwo w Webinarium lub Szkole Rodzenia wymaga wcześniejszego zakupu dostępu do danego Webinarium lub Szkoły Rodzenia na podstawie Umowy Zakupu Usługi. 

 2. Uczestnik otrzymuje na adres e-mail podany przy Zakupie Usługi potwierdzenie zakupu biletu na zamówione Webinarium lub Szkołę Rodzenia niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu wynagrodzenia.,

 3. W terminie do 15 minut przed rozpoczęciem Webinarium lub Szkoły Rodzenia, Uczestnik otrzymuje link aktywacyjny do danego Webinarium lub Szkoły Rodzenia. Uczestnictwo w Webinarium lub w Szkole Rodzenia wymaga kliknięcia w link aktywacyjny. W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym na poczcie e-mail Uczestnik w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, czy wiadomość z takim linkiem nie została przeniesienia do katalogu SPAM lub podobnego. W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym Uczestbuj powinien niezwłocznie kontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl

 4. W przypadku wystąpienia ze strony Organizatora usterki technicznej, uniemożliwiającej poprawne odtwarzanie Webinarium lub Szkoły Rodzenia, Uczestnik powinien niezwłocznie kontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl

 5. W ramach wykupionego dostępu do Webinarium lub Szkoły Rodzenia Uczestnik uzyskuje dostęp do nagrania przeprowadzonego Webinarium lub Szkoły Rodzenia za pośrednictwem Serwisu. Nagranie udostępniane będzie w terminie do 12 godzin od zakończenia Webinarium lub zajęć Szkoły  Rodzenia i dostępne do wglądu na określony czas podany w e-mailu. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania nagrania Webinarium lub Szkoły Rodzenia w całości ani w części jakimkolwiek innym osobom, jak również do sporządzania kopii nagrania. 

 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za techniczne aspekty umożliwiające mu uczestnictwo lub odtworzenia nagrania Webinarium lub Szkoły Rodzenia.

 

 1. Archiwum Webinarium

 

 1. Dostęp do archiwalnych nagrań Webinarium wymaga wcześniejszego zakupu dostępu do danego archiwalnego Webinarium na podstawie Umowy Zakupu Usługi.

 2. Uczestnik otrzymuje dostęp do elektronicznego zapisu Webinarium niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu wynagrodzenia.

 3. W ramach wykupionego dostępu do Archiwum Webinarium Uczestnik uzyskuje dostęp do nagrania wybranego Webinarium za pośrednictwem Serwisu. Nagranie dostępne będzie do wglądu przez następne 30 dni lub 6 miesięcy (w zależności od wariantu wybranego przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy Nabycia Usługi). Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania nagrania Webinarium w całości ani w części jakimkolwiek innym osobom, jak również do sporządzania kopii nagrania.

 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za techniczne aspekty umożliwiające mu  odtworzenia nagrania Webinarium.

 

 VI. Reklamacje

 

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać na adres: [kontakt@zaufajpoloznej.pl]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

 2. Wynajmujący rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych. 

 

VII. Dane osobowe

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://zaufajpoloznej.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności. 

 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.VIII. Uprawnienia Użytkowników do odstąpienia od Umowy

 

 1. Zasady poniższe dotyczą Umów Zakupu Usługi zawartych z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia przy użyciu formularza stanowiącego Aneks nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej. Dla zachowania terminów wystarczy wysłanie przed tą datą oświadczenia woli. Formularz stanowiący aneks do wspomnianej wyżej ustawy, uzupełniony o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy Zakupu Usługi, jeżeli Organizator w pełni wykonał Usługę na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Użytkownika, który został przed rozpoczęciem świadczenia Usługi poinformowany, że po wykonaniu usługi przez Organizatora, traci przysługujące mu prawo do odstąpienia,

 4. Zawierając Umowę Zakupu Usługi, Użytkownik wnosi o rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Organizator informuje Użytkownika, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci on prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 5. Stosownie do treści art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Tym samym Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Zakupu Usługi dostępu do Archiwum Webinarium, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej rozpoczął odtwarzania Webinarium.

 6. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia w sytuacjach opisanych w ust.3-5 powyżej.

 

X. Postanowienie końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [01.01.2021]. 

 3. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Organizatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Usługi lub oferty Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów Zakupu Usług zawartych przed wejściem danej zmiany w życie.

 

Załącznik nr 2

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

________________________________________________________________________________________________

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

_________________________________________________________________________________________________

 

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

_________________________________________________________________________________________________

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

_________________________________________________________________________________________________

 

– Dane do przelewu, nr konta bankowego

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

 

– Data i podpis

 

_________________________________________________________________________________________________

 

* – niepotrzebne skreślić

 

Zamierzasz nas opuścić tak szybko?

Zostaw nam swój adres mailowy, a może wkrótce otrzymasz jakiś specjalny, dedykowany kod zniżkowy tylko dla Ciebie ?