Szukaj
Close this search box.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO „ZAUFAJ POŁOŻNEJ”

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023

Dbam o Twoją prywatność i informacje, które mi udostępniasz korzystając z usług mojej Poradni, dlatego chcę, abyś zrozumiał, w jaki sposób wykorzystuję i chronię gromadzone przeze mnie informacje na Twój temat. Szanuje prawo do prywatności i stosuje najlepsze praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych klientów Poradni i Szkoły Rodzenia, w tym osób odwiedzających stronę  internetową zaufajpoloznej.pl

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach różnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, promocji sprzedaży (online), akcji marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp., które są dostarczane lub obsługiwane przez mnie lub w moim imieniu. Niniejsza Polityka zawiera ogólne zasady i objaśnienia.

Uzupełniają ją oddzielne klauzule obowiązku informacyjnego dotyczące ww. konkretnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych,  promocji sprzedaży (online), działań marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp. Klauzule obowiązku informacyjnego będą Tobie przekazywane, gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach wyżej wymienionych aktywności (na przykład za pośrednictwem stron internetowych, indywidualnych usług komunikacyjnych, newsletterów, przypomnień, ankiet, ofert, wydarzeń itp.).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Szkołę Rodzenia i Poradnię Laktacyjna za pośrednictwem strony internetowej zaufajpołożnej.com

2.       Właścicielem Strony  i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Bulczak I. Zaufaj Położnej II. ZP MED (wspólnik spółki cywilnej) z siedzibą w Gdyni przy  ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia  NIP 9581672905, REGON 364085773 zwaną  dalej  Poradnią lub Szkołą Rodzenia.

3.       Dane osobowe zbierane przez Poradnie za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.       Poradnia  dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę internetową zaufajpoloznej.com.

5.       Ilekroć w niniejszej Polityce stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

a)       Administrator lub Poradnia – Anna Bulczak  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Bulczak I. Zaufaj Położnej II. ZP MED (wspólnik spółki cywilnej) z siedzibą w Gdyni przy  ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia NIP 9581672905, REGON 364085773 adres poczty elektronicznej: kontakt@zaufajpoloznej.pl.

b)      Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych zaufajpoloznej.

c)       Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej.

d)      Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony internetowej zaufajpoloznej.com

e)      Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

f)        Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

g)       Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy e-learningowej

h)      ODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

i)        Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem zaufajpoloznej.com, udostępniania przez Poradnie, służąca do udzielania porad  w trybie online, w tym do przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd. związanych z działalnością prowadzona przez Poradnię.

j)        Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową  lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1.       W Poradni  powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu email: kontakt@zaufajpoloznej.pl

2.       Poradnia  zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

3.       Co do zasady większość danych osobowych podają nam Państwo sami.

4.       W zależności od poniżej wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Zaufaj Położnej  może zbierać i przetwarzać m.in. następujące Państwa dane:

a)       dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

b)      dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

c)       dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i świadczenia porad laktacyjnych, w tym w szczególności dane dotyczące stanu Państwa zdrowia.

5.       Poniżej przedstawiamy cel, podstawę prawną oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

Cel przetwarzania  danych

w Poradni

Podstawa prawna przetwarzania danych przez Poradnie

Okres przetwarzania danych przez Poradnię

Udzielanie Państwu porad laktacyjnych, wykonanie umowy świadczenia usług   prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem porad laktacyjnych

Przepis art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz przepis art. 9 ust. 2 lit h RODO

Okres 10 lat

Zarządzanie usługami np. identyfikacja podczas rejestracji oraz przed udzielaniem porad laktacyjnych

Przepis art. 6 ust. 1 lit. c oraz przepis art. 9 ust. 2 lit. h RODO

Okres 10 lat

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty i jej terminu, odwołania terminu wizyty lub przeprowadzenia porady , poinformowania o możliwości odbioru wyników badań

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Zaufaj Położnej , tj. obsługa pacjenta

Okres 5 lat

Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – w przypadku gdy posiadają Państwo konto w naszym systemie on-line

Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

Okres prowadzenia konta

 

Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Zaufaj Położnej  promocjach za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości sms

Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Zaufaj Położnej

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Zaufaj Położnej  działalności

Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Zaufaj Położnej

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w placówkach Zaufaj Położnej

Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Zaufaj Położnej

1 miesiąc

 

6.       Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania przez Poradnię usług porad laktacyjnych i usług szkoleniowych.

7.       Wyrażenie przez Państwa zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej na rzecz Poradni  zgody marketingowej w dowolnej chwili.

8.       Poradnia  nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

III. KOMU UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE SĄ DANE

 

1.    Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Poradnia przy prowadzeniu Strony Internetowej, świadczeniu porad laktacyjnych oraz usług szkoleniowych. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Poradni,  co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2.    Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a)       podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

b)      dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

c)       dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

d)      Facebook Ireland Ltd. – W przypadku gdy Administrator korzysta Sa stronie Internetowej  z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook), w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Klienta korzystającego ze strony Platformy e-learningowej do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na Stronie Internetowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

e) Obsługa czata dostępnego na sklepie – Smartsupp.com, s.r.o.ID No.: 036 68 681, z siedzibą na ul. Šumavská 31, 602 00 w Brnie.

   Zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta jest w naszym dobrze pojętym interesie. Wiąże się to z koniecznością przetwarzania plików cookie lub też innych danych podanych przez klientów w oknie czatu. Dane osobowe w oknie czatu są przetwarzane automatycznie. Zaawansowane funkcje są włączone tylko wtedy, gdy klienci na to wyrazili zgodę, co też obejmuje wykorzystanie analitycznych i/lub marketingowych plików cookie.

2.         Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Stroną Internetową.

3.         W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Poradnia będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na Stronie Internetowej.

4.         W przypadku skierowania żądania Poradnia  udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.            Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

a)       Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

b)      Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c)       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d)      Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e)      Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

2.       W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Strony  Internetowej.

V. COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1.        Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę internetową Poradni (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.       Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony  Internetowej w następujących celach:

a)        identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

b)        zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

c)        dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Internetowego;

d)      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowego;

e)      remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.

f)   zapamiętywania danych wprowadzanych w oknie usługi czata na sklepie;

3.       Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony  Internetowej.

4.        Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.       Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

a)       w przeglądarce Chrome

b)      w  przeglądarce Firefox,

c)       w przeglądarce Internet Explorer

d)      w przeglądarce Opera

e)      w przeglądarce Safari

f)        w przeglądarce Microsoft Edge

6.       Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

7.       W Sklepie internetowym, należących do administratora stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a)       cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniach Osób odwiedzających do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z urządzenia Osób odwiedzającyc.

b)      cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Administratora w przyszłości.

8.       W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt. II Polityki.

9.       Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące osoby odwiedzającej niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

10.   Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

11.    Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną internetową i analizie ruchu. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

12.    Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

13.   Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Stronę Internetową, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

14.   Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

VI. KORZYSTANIE Z WTYCZEK SOCIAL MEDIA

1.       Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com, instagram oraz innych, mogą znajdować się na naszej Stronie ach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc ., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins

2.       Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Instagramie, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

3.       Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook na temat ochrony prywatności można znaleźć na stronach Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

4.       Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

 

VII.  ZMIANY I AKTUALIZACJE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.       Zastrzegam sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

2.       O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformuje  Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.zaufajpoloznej.pl,  a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

3.       Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Polityki jest prawo polskie.

4.       Polityka wchodzi w życie  od dnia 09.12.2020  roku.

 

Zamierzasz nas opuścić tak szybko?

Zostaw nam swój adres mailowy, a może wkrótce otrzymasz jakiś specjalny, dedykowany kod zniżkowy tylko dla Ciebie ?