Szukaj
Close this search box.

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO „ZAUFAJ POŁOŻNEJ”

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w: serwisie internetowym umieszczonym na stronie internetowej www.zaufajpoloznej.pl   należącej do Anny Bulczak prowadzącej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Anna Bulczak I. Zaufaj Położnej II. ZP MED (wspólnik spółki cywilnej) w Gdyni przy  ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia NIP: 9581672905, REGON: 364085773 oraz w innych serwisach internetowych działających w w/w domenie  – zwanych dalej łącznie „Serwisem” – pełniącym funkcje sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów.
 2. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystanie z udostępnianych w nim Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. 
 4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), które odbywa się na mocy umowy (dalej „Umowa”) zawieranej pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu, w tym Rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Anna Bulczak I. Zaufaj Położnej II. ZP MED (wspólnik spółki cywilnej) w Gdyni przy  ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia NIP: 9581672905 REGON: 364085773. 
 

II Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zaufajpoloznej.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu. 
 4. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.
 5. Konsument – Klient, o którym mowa w pkt II.4 dokonujący  z przedsiębiorcą, w tym Sprzedającym czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 6. Sklep Internetowy – wydzielona część Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży.
 7. Sprzedający lub Administrator Serwisu – Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Anna Bulczak I. Zaufaj Położnej II. ZP MED (wspólnik spółki cywilnej) w Gdyni przy  ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia NIP: 9581672905 REGON: 364085773 adres poczty elektronicznej: kontakt@zaufajpoloznej.pl, telefon +48 519 754 180.
 8. Umowa na newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, lub ii) bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie fizycznym.
 10. Umowa – Umowa na korzystanie z serwisu lub Umowa na newsletter lub Umowa sprzedaży.
 11. Produkty – towary i usługi sprzedawane za pośrednictwem Serwisu.
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 

III. Postanowienia szczegółowe 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym funkcjonalności Sklepu internetowego. 
 2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu. 
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zakupu Produktów oraz zapoznania się z treściami publikowanymi w ramach Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • podstawowe funkcjonalności Serwisu,
  • minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • zasady polityki ochrony danych osobowych,
  • zasady zmiany Regulaminu.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj:  https://zaufajpoloznej.pl/regulamin i sporządzić wydruk.
 6. Informacje o Produktach podane w Serwisie w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. Administrator Serwisu przyjmuje i realizuje zamówienia na Produkty wyłącznie na terenie Polski.
 8. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 9. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 10. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
 11. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
 12. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 14. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu

 

IV Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu

 1. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora Serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 2. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy sprzedaży.
 3. Umowa o newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. 
 4. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy o newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 5. Do umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia pkt VII niniejszego Regulaminu.
 6. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, korzystania z usługi newsletter niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome lub innej, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies. 
 

V Procedura zawierania Umów sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży nie wymaga posiadania Konta.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru Produktów, które oznaczone są jako „dostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
 3. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 4. W trakcie procedury zamawiania – do momentu naciśnięcia przycisku “zamawiam”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę Produktu i oznaczonych przez Administratora jako wymagane: tj. imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail. 
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Administratora Serwisu w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Administrator Serwisu informuje o tym fakcie Użytkownika drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej zapłacona przez Użytkownika).
 8. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez Administratora Serwisu zamówienia Użytkownika do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części zamówienia, Umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części zamówienia.
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy sprzedaż
 

VII. Czas realizacji zamówienia i dostawa

 1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty Zamówienia w biurze sklepu pod adresem: Gdynia, ul. Słowicza 1/1 po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt Użytkownika. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 3. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie zamówienia realizowane były w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia:
  • wpływu na rachunek bankowy Administratora Serwisu pełnej kwoty ceny za Produkt – w przypadku wyboru metody płatności z góry,  
  • zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem.
 

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 2. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za zamówione Produkty. W celu dokonania płatności z góry Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora Sklepu lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.
 3. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności za pobraniem, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić kwotę ceny za zakupiony Produkt w chwili jego odbioru.
 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta,  Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony Produkt, usługę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter od dnia zawarcia umowy.
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez oświadczenie, które  musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki, a w przypadku Umowy na korzystanie z serwisu i Umowy na newsletter od zawarcia umowy przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza (LINK) odstąpienia od umowy. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.
 4. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Administrator Serwisu podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem cele ustalenia sposób zwrotu.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora Serwisu, Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, za wyjątkami wskazanymi w ustawie o prawach konsumenta. 
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Administrator Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o zakup nagrań warsztatów i/lub nagrań kursów szkoły rodzenia,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta. 
 1. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Administratorem Serwisu, Administrator Serwisu może z uwagi na  naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  • wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość
  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
 

IX Reklamacje dotyczące Produktów.

 1. W chwili odbioru Produktu Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. 519 754 180 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zaufajpoloznej.pl. W przypadku, gdy kurier odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Serwisu zgodnie z podanymi wyżej danymi teleadresowymi.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Użytkownika wynikających z Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub z niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@zaufajpoloznej.pl Użytkownik w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać przyczynę reklamacji.
 3. Administrator Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać jego naprawy lub wymiany. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym Użytkownik powiadomił Administratora Serwisu najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Administrator Serwisu zaakceptował. 
 5. Administrator Serwisu może dokonać wymiany Produktu, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Administrator Serwisu może dokonać naprawy Produktu, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora Serwisu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Administratora Serwisu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 

X Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres: W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: kontakt@zaufajpoloznej.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 3. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych. 
 

XI Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą w formie spółki cywilnej pod firmą Anna Bulczak I. Zaufaj Położnej II. ZP MED (wspólnik spółki cywilnej) z siedzibą w Gdyni przy  ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia NIP 9581672905, REGON 364085773.
 2. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl lub na adres siedziby.
 3. Organizator oświadcza, że dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Organizatora, następujące dane Uczestnika: imię nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem i podania przez niego w zamówieniu danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez Organizatora; cele te i zakres określają postanowienia niniejszego Regulaminu. Poucza się niniejszym, że Zamawiający ma dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
  • uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie przed podaniem tego adresu:
  • poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),
  • podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z Regulaminem,
  • podał informację o źródle danych,
  • poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych,
  • poinformował o uprawnieniach Uczestnika wynikających z przepisów RODO. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.
 1. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tutaj. kontakt@zaufajpoloznej.pl . Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności. 
 

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu obsługi odstąpienia od umowy – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy z konsumentem, jeżeli dotyczy;
 2. w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy obejmującej wykonanie obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji producenta – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy, jeżeli dotyczy;
 3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 4. dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom w przypadku reklamacji dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami,
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres obsługi zwrotu lub reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jako że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 2. Użytkownikowi Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora Serwisu w celu przyjęcia i obsługi odstąpienia od umowy lub reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.
 

XII Zasady zamieszczania Treści Użytkowników

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w wyznaczonych przez Administratora Serwisu Treści Użytkownika o ile są one zgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu polegające na zamieszczaniu Treści Użytkownika, ich ocenie oraz komentowaniu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za Treści Użytkownika zamieszczane w Serwisie. 
 4. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik gwarantuje, że będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Administratorowi Serwisu lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z Treściami Użytkownika, Użytkownik związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Administratora Serwisu lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Administrator Serwisu lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.
 5. Treści Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
 • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników,
 • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
 • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 • treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
 • treści o charakterze pornograficznym.
 1. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w ustępie powyżej.
 2. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłączonej i nieograniczonej terytorialnie licencji na publikowanie Treści Użytkownika w sieci Internet oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Administratora Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Administratora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Administratora Serwisu. Licencja ta udzielana jest na czas nieokreślony i nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania umowy na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 3. Zamieszczając w ramach Treści Użytkownika swój wizerunek Użytkownik wyraża zgodę na publikację tego wizerunku przez Administratora Serwisu w ramach Serwisu oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Administratora Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Administratora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Administratora Serwisu.
 4. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do usuwania, modyfikowania lub przenoszenia w ramach Serwisu wszelkich Treści Użytkownika w każdym czasie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Użytkownika.
 

XIII Ochrona Praw Autorskich i Innych Praw Własności Intelektualnej

 1. Administrator Serwisu  udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Strony Internetowej zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Strona Internetowa i jej zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość”) są chronioną prawem autorskim własnością Administratora Serwisu lub licencjodawców. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które Organizator dostarcza Uczestnikom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
 3. Udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej materiały opatrzone znakiem „Copyright © Zaufaj Położnej Anna Bulczak” chronione są prawami autorskimi na rzecz Anny Bulczak. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 4. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 5. Użytkownicy Strony Internetowej zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 6. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Strony Internetowej) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za „utwór” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 

XIV Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Wszelkie spory, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową, których Stronom nie uda się załatwić na drodze pozasądowej, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów: sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Sprzedający  może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Sprzedającego, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Sprzedającego. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach,  poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.
 7. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 09.12.2020 r.

ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU„ZAUFAJ POŁOŻNEJ”

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023

Zakup produktów w formie dni otwartych lub innego rodzaju wydarzeń publicznych, które informują o ewentualności upublicznienia wizerunku, ze względu na swój charakter, oznacza zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas takiego wydarzenia, w którym się uczestniczy. Wykorzystanie wizerunku może odbyć się w formie zdjęcia lub materiału video przez Anna Bulczak I. Zaufaj Położnej II. ZP MED (wspólnik spółki cywilnej) w Gdyni przy ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia (administrator) w celu promocji produktów lub transmisji z wydarzeń na stronie https://zaufajpoloznej.pl, profilu Zaufajpoloznej w portalu Facebook oraz portalu Instagram. 

Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą na wykorzystanie wizerunku.

 1. Zaufaj Położnej niniejszym informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu marketingowym i promocyjnym. 
 2. Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i niezbędne do publikacji wizerunku przez administratora. 
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 
 4. W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wszelkich informacji w sprawach związanych z procesem administracji danymi osobowymi przez Zaufaj Położnej można uzyskać pisząc na adres mailowy kontakt@zaufajpoloznej.pl

REGULAMIN USŁUGI “WEBINARIUM, ARCHIWUM WEBINARIUM I SZKOŁY RODZENIA”.

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023

I DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Usługa – usługa Webinarium, Archiwum Webinarium lub Szkoły Rodzenia.
 1. Webinarium – organizowane za pośrednictwem Serwisu wykłady on-line związane z tematyką poruszaną w ramach Serwisu
 1. Archiwum Webinarium – nagrania Webinarium dostępne do pobrania za pośrednictwem Serwisu.
 1. Szkoła Rodzenia – organizowane za pośrednictwem Serwisu zajęcia  z zakresu szkoły rodzenia
 1. Serwis – serwis internetowy https://zaufajpoloznej.pl/.
 1. Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu dostępny pod adresem: https://zaufajpoloznej.pl/regulamin/.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu celem zawarcia Umowy Zakupu Usługi.
 1. Uczestnik – Użytkownik, który zawarł Umowę Zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 1. Organizator – Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaufaj Położonej Anna Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, w Gdyni, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca NIP: 9581672905, telefon +48 519 754 180.
 1. Umowa Zakupu Usługi – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Usługa Webinarium, Archiwum Webinarium lub Szkoły Rodzenia.
 1. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi.
 1. Usługa wykonywana jest przez Organizatora.
 1. Zawarcie i realizacja Usługi odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa.
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi,
  • tryb zawierania przez Użytkownika Umowy Zakupu Usługi,
  • zasady wykonywania Usługi,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • zasady polityki ochrony danych osobowych,
  • zasady zmiany Regulaminu.
 1. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi są tożsame z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi umożliwiającymi korzystanie z Serwisu zgodnie z aktualną treścią Regulaminu Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że do uczestnictwa w Webinarium i Szkole Rodzenia wymagany jest sprzęt wyposażony w działającą kamerę głośniki i mikrofon, umożliwiający wysyłanie i odbiór danych za pośrednictwem sieci Internet.
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w Serwisach oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 1. Organizator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość zawierania Umów Zakupu Usługi w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania możliwości zawierania Umów Zakupu Usługi z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu z przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 1. Informacje o Usługach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 1. Organizator nie zidentyfikował żadnych szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi.

III PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Każdy Użytkownik, korzystając z Usług zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Usług niezamówionej informacji handlowej,,
 3. korzystania z Usług w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Usług jedynie w zakresie własnego użytku,
 5. korzystania z Usług w sposób zgodny z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 1. W przypadku naruszenia zasad opisanych w ust. 1 powyżej Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy Zakupu Usługi bez dodatkowego wezwania i/lub usunięcia Uczestnika z Webinarium lub Szkoły Rodzenia.

IV ZAWIERANIE UMÓW ZAKUPU USŁUGI

 1. Zawarcie Umowy Zakupu Usługi  wymaga posiadania indywidualnego konta w Serwisie.
 2. Umowa Zakupu Usługi może być zawarta przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, wyłącznie jeżeli Użytkownik jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W celu zawarcia Umowy Zakup Usługi Użytkownik powinien:
 4. korzystając z odnośnika w Serwisie przejść na stronę internetową dotyczącą Usługi,
 5. wybrać odpowiednią funkcjonalność dotyczącą zawarcia Umowy Zakupu Usługi, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami,
 6. wybrać Usługę a spośród udostępnionych przez Organizatora,
 7. podać dane oznaczone jako niezbędne, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego,
 8. zaakceptować niniejszy Regulamin,
 9. dokonać zapłaty wynagrodzenia za Usługę zgodnie z ceną podaną w podsumowaniu zamówienia na Usługę.
 10. Celem dokonania zapłaty wynagrodzenia Użytkownik powinien dokonać płatności z góry korzystając z jednej z metod wskazanych jako dostępne w Serwisie. W przypadku wybrania niektórych metod płatności drogą elektroniczną wymagane może być akceptacja regulaminu operatora płatności. Chwilą dokonania zapłaty jest zaksięgowanie całości należnej kwoty na rachunku Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikami celem potwierdzenia danych Użytkowników lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z Usługą. W przypadku braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem lub w przypadku braku wyjaśnienia takich wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Zakupu Usługi, a w przypadku, jeżeli Umowa Zakupu Usługi została już zawarta do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Chwilą zawarcia Umowy Zakupu Usługi jest chwila wysłania przez Organizatora na wskazany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy Zakupu Usługi adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy Zakupu Usługi („Potwierdzenie Zawarcia Umowy”).

V ZASADY WYKONANIA USŁUG

A. Webinarium i Szkoła Rodzenia

 1. Uczestnictwo w Webinarium lub Szkole Rodzenia wymaga wcześniejszego zakupu dostępu do danego Webinarium lub Szkoły Rodzenia na podstawie Umowy Zakupu Usługi.
 2. Uczestnik otrzymuje na adres e-mail podany przy Zakupie Usługi potwierdzenie zakupu biletu na zamówione Webinarium lub Szkołę Rodzenia niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu wynagrodzenia.,
 3. W terminie do 15 minut przed rozpoczęciem Webinarium lub Szkoły Rodzenia, Uczestnik otrzymuje link aktywacyjny do danego Webinarium lub Szkoły Rodzenia. Uczestnictwo w Webinarium lub w Szkole Rodzenia wymaga kliknięcia w link aktywacyjny. W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym na poczcie e-mail Uczestnik w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, czy wiadomość z takim linkiem nie została przeniesienia do katalogu SPAM lub podobnego. W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym Uczestbuj powinien niezwłocznie kontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl.
 4. W przypadku wystąpienia ze strony Organizatora usterki technicznej, uniemożliwiającej poprawne odtwarzanie Webinarium lub Szkoły Rodzenia, Uczestnik powinien niezwłocznie kontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl.
 5. W ramach wykupionego dostępu do Webinarium lub Szkoły Rodzenia Uczestnik uzyskuje dostęp do nagrania przeprowadzonego Webinarium lub Szkoły Rodzenia za pośrednictwem Serwisu. Nagranie udostępniane będzie w terminie do 12 godzin od zakończenia Webinarium lub zajęć Szkoły  Rodzenia i dostępne do wglądu na określony czas podany w e-mailu. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania nagrania Webinarium lub Szkoły Rodzenia w całości ani w części jakimkolwiek innym osobom, jak również do sporządzania kopii nagrania.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za techniczne aspekty umożliwiające mu uczestnictwo lub odtworzenia nagrania Webinarium lub Szkoły Rodzenia.

B. Archiwum Webinarium

 1. Dostęp do archiwalnych nagrań Webinarium wymaga wcześniejszego zakupu dostępu do danego archiwalnego Webinarium na podstawie Umowy Zakupu Usługi.
 2. Uczestnik otrzymuje dostęp do elektronicznego zapisu Webinarium niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu wynagrodzenia.
 3. W ramach wykupionego dostępu do Archiwum Webinarium Uczestnik uzyskuje dostęp do nagrania wybranego Webinarium za pośrednictwem Serwisu. Nagranie dostępne będzie do wglądu przez następne 30 dni lub 6 miesięcy (w zależności od wariantu wybranego przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy Nabycia Usługi). Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania nagrania Webinarium w całości ani w części jakimkolwiek innym osobom, jak również do sporządzania kopii nagrania.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za techniczne aspekty umożliwiające mu  odtworzenia nagrania Webinarium.

VI REKLAMACJE

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać na adres: [kontakt@zaufajpoloznej.pl]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Wynajmujący rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych.

VII DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://zaufajpoloznej.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności. 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VIII UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zasady poniższe dotyczą Umów Zakupu Usługi zawartych z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia przy użyciu formularza stanowiącego Aneks nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej. Dla zachowania terminów wystarczy wysłanie przed tą datą oświadczenia woli. Formularz stanowiący aneks do wspomnianej wyżej ustawy, uzupełniony o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy Zakupu Usługi nie będącej treścią cyfrową, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy Zakupu Usługi będącej treścią cyfrową, jeżeli Organizator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy z informacją o utracie prawa do odstąpienia w wyżej opisanych okolicznościach.
 5. Zawierając Umowę Zakupu Usługi nie będącej treścią cyfrową, Użytkownik żąda rozpoczęcia wykonania i wykonania zakupionej usługi przed upływem okresu do odstąpienia wskazanego w ust. 2 powyżej oraz przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Organizatora. W związku z powyższym:
  • po spełnieniu świadczenia przez Organizatora Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy na usługę od momentu wykonania w pełni usługi, oraz
  • Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy na usługę.
 6. Zawierając Umowę Zakupu Usługi będącej treścią cyfrową, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania usługi będącej treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnymprzed upływem terminu do odstąpienia do umowy oraz oświadcza że przyjął do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności podał numer konta bankowego, w tym z użyciem formularza odstąpienia od umowy.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [01.01.2023].
 3. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Organizatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Usługi lub oferty Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów Zakupu Usług zawartych przed wejściem danej zmiany w życie.
 

 

REGULAMIN USŁUGI KONSULTACJA Z POŁOŻNĄ – ONLINE” „ZAUFAJ POŁOŻNEJ”

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023

I DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Usługa – usługa Porady Położnej Online polegająca na udzieleniu Użytkownikowi konsultacji z zakresu położnictwa przez wskazaną przez Organizatora położną za pośrednictwem Platformy Komunikacyjnej.
 3. Platforma Komunikacyjna – telefon lub jedna z nieodpłatnych platform komunikacyjnych wskazanych w treści Serwisu, umożliwiająca kontakt na odległość z wykorzystaniem głosu i obrazu za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet.
 4. Serwis – serwis internetowy https://zaufajpoloznej.pl/.
 5. Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu dostępny pod adresem: https://zaufajpoloznej.pl/regulamin/.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu skorzystania z Usł
 7. Organizator – Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaufaj Położonej Anna Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, w Gdyni, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca NIP: 9581672905, telefon +48 519 754 180.
 1. Umowa Zakupu Usługi – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem wykonanie Usługi w określonym terminie.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi.
 2. Usługa wykonywana jest przez Organizatora.
 3. Zawarcie i realizacja Usługi odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi,
  • tryb zawierania przez Użytkownika Umowy Zakupu Usługi,
  • zasady wykonywania Usługi,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • zasady polityki ochrony danych osobowych,
  • zasady zmiany Regulaminu.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi są tożsame z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi umożliwiającymi korzystanie z Serwisu zgodnie z aktualną treścią Regulaminu Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że do uczestnictwa skorzystania z Usługi wymagany jest sprzęt wyposażony w działającą kameręgłośniki i mikrofon, umożliwiający wysyłanie i odbiór danych za pośrednictwem sieci Internet oraz skorzystanie z jednej z Platform Komunikacyjnych.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w Serwisach oraz pobrać go i sporządzić.
 7. Organizator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość zawierania korzystania z Usługi w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania możliwości korzystania z Usługi z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu z przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 8. Informacje o Usługach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 1. Organizator nie zidentyfikował żadnych szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi.

III PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Każdy Użytkownik, korzystając z Usługi zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie przy korzystaniu z Usługi niezamówionej informacji handlowej,,
  • korzystania z Usługi w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu,
  • korzystania z wszelkich treści przekazywanych w ramach korzystania z Usługi jedynie w zakresie własnego użytku,
  • korzystania z Usługi w sposób zgodny z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia zasad opisanych w ust. 1 powyżej Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy Zakupu Usługi bez dodatkowego wezwania i/lub zaprzestania świadczenia Usł

IV ZAWIERANIE UMÓW ZAKUPU USŁUGI

 1. Zawarcie Umowy Zakupu Usługi wymaga posiadania indywidualnego konta w Serwisie.
 2. Umowa Zakupu Usługi może być zawarta przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, wyłącznie jeżeli Użytkownik jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W celu zawarcia Umowy Zakup Usługi Użytkownik powinien:
  • korzystając z odnośnika w Serwisie przejść na stronę internetową dotyczącą Usługi,
  • wybrać odpowiednią funkcjonalność dotyczącą zawarcia Umowy Zakupu Usługi, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami,
  • wybrać rodzaj Usługi spośród udostępnionych przez Organizatora ,
  • podać dane oznaczone jako niezbędne, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego,
  • wybrać Platformę Komunikacyjną spośród udostępnionych przez Organizatora,
  • zaakceptować niniejszy Regulamin
  • dokonać zapłaty wynagrodzenia za Usługę zgodnie z ceną podaną w podsumowaniu zamówienia na Usługę.
 4. Celem dokonania zapłaty wynagrodzenia Użytkownik powinien dokonać płatności z góry korzystając z jednej z metod wskazanych jako dostępne w Serwisie. W przypadku wybrania niektórych metod płatności drogą elektronicznąwymagane może być akceptacja regulaminu operatora płatnoś Chwilą dokonania zapłaty jest zaksięgowanie całości należnej kwoty na rachunku Organizatora
 5. Chwilą zawarcia Umowy Zakupu Usługi jest wysłanie przez Organizatora na adres e-mail podany przy Zakupie Usługi potwierdzenia zawarcia Umowy Zakupu Usł
 6. Termin Usługi oraz ewentualne inne szczegóły dotyczące Usługi zostaną wyjaśnione pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem telefonicznie. . W przypadku braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem lub w przypadku braku wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Zakupu Usługi, a w przypadku, jeżeli Umowa Zakupu Usługi została już zawarta do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Usługa jest odpł Cena Usługi wskazany jest przez Organizatora w Serwisie oraz w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zakupu Usługi. Podana przez Organizatora cena Usługi jest ceną brutto, zawierającą wszystkie podatki. Zawierając Umowę Zakupu Usługi Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny za Usługę.
 8. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Serwisu i zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

V ZASADY WYKONANIA USŁUGI

 1. Skorzystanie z Usługi wymaga wcześniejszego zawarcia Umowy Zakupu Usł
 2. W terminie do 15 minut przed rozpoczęciem Usługi, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy Zakupu Usługi link aktywacyjny. Skorzystanie z Usługi wymaga kliknięcia w link aktywacyjny nie wcześniej niż 5 minut przed datą, w której Usługa miała być ś W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym na poczcie e-mail Użytkownik w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, czy wiadomość z takim linkiem nie została przeniesienia do katalogu SPAM lub podobnego. W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym Użytkownik powinien niezwłocznie kontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl.
 3. W przypadku wystąpienia ze strony Organizatora usterki technicznej, uniemożliwiającej poprawne skorzystanie z Usługi, Użytkownik powinien niezwłocznie kontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własny sprzęt, z którego korzysta z Usługi oraz za zapewnienie odpowiedniego łącza internetowego umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu w odpowiedniej jakoś
 5. Brak skorzystania z Usługi z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu braku kliknięcia w link aktywacyjny przez Użytkownika w odpowiednim czasie, albo braku zapewnienia prawidłowego łącza internetowego przez Użytkownika, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty opłaty za Usługę.
 6. W przypadku, jeżeli skorzystanie z Usługi nie było możliwe z przyczyn, za które Organizator ponosi odpowiedzialnośćOrganizator może zaproponować Użytkownikowi inny termin skorzystania z Usł

VI REKLAMACJE

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać na adres: [kontakt@zaufajpoloznej.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę
 2. Wynajmujący rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych.

VII DANE OSOBOWE

 1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://zaufajpoloznej.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.
 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VIII UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zasady poniższe dotyczą Umów Zakupu Usługi zawartych z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia przy użyciu formularza stanowiącego Aneks nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniż Dla zachowania terminów wystarczy wysłanie przed tą datą oświadczenia woli. Formularz stanowiący aneks do wspomnianej wyżej ustawy, uzupełniony o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy Zakupu Usługi nie będącej treścią cyfrową, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.,
 4. Zawierając Umowę Zakupu Usługi nie będącej treścią cyfrową, której termin wykonania przypada na okres przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy Zakupu Usługi , Użytkownik żąda rozpoczęcia wykonania i wykonania zakupionej usługi przed upływem okresu do odstąpienia wskazanego w ust. 2 powyżej oraz przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Organizatora. W związku z powyższym:
  • po spełnieniu świadczenia przez Organizatora Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy na usługę od momentu wykonania w pełni usługi, oraz
  • Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy na usługę.
 5. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności podał numer konta bankowego, w tym z użyciem formularza odstąpienia od umowy

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [01.01.2023].
 3. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Organizatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Usługi lub oferty Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów Zakupu Usług zawartych przed wejściem danej zmiany w ż
 

 

 

Zamierzasz nas opuścić tak szybko?

Zostaw nam swój adres mailowy, a może wkrótce otrzymasz jakiś specjalny, dedykowany kod zniżkowy tylko dla Ciebie ?